fbpx

Klauzula informacyjna dla Klientów-RODO

Przed skorzystaniem z serwisu, zapoznaj się dokładnie z Klauzula informacyjną oraz Regulaminem.

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KONTRAHENTÓW (KLIENTÓW)

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 – zwanym dalej Rozporządzeniem, informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maria Krysiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Impresja Smaku Maria Krysiak, pod adresem ul. Kolejowa 24, lok. 33, 62-600 Koło, NIP 6661154393, zwana dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem: Impresja Smaku Maria Krysiak, ul. Kolejowa 24, lok. 33, 62-600 Koło, tel. 530 075 100, e-mail: kontakt@impresjasmaku.pl
2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu:
a) wykonania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem ww. umowy, a także obsługi ewentualnego postępowania reklamacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia). Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu podjęcia ww. działań, zawarcia i wykonania umowy;
b) rejestracji, obsługi zamówień i umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego: sklep.impresjasmaku.pl prowadzonego przez Administratora, a także wykonania czynności posprzedażowych, w tym związanych z dostawą, czy rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia). Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu podjęcia ww. działań, zawarcia i wykonania umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego Administratora.
c) wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (m.in. w zakresie podatkowym i rachunkowym) – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
d) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się Administrator, jest windykacja należności, dochodzenie roszczeń w postępowaniach sądowych oraz na drodze polubownej, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, zapewnienie rozliczalności;
e) marketingu usług własnych oraz promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Brak zgody uniemożliwi dostarczenie Pani/Panu na wskazany przez Panią/Pana adres korespondencyjny (elektroniczny lub tradycyjny) informacji dotyczących ww. treści.
3. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa, w tym dotyczącym dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.
7. Ma Pani/Pan żądania od Administratora dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, a w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa: prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia swoich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.